Rok/ obdobie 2016

08.01.2018

Výnosy a prínosy projektu za rok/ obdobie 2016
Výnosy a prínosy projektu za rok/ obdobie 2016

1.09 Vedecké práce publikované v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch v zahraničí

  1. Tobolková, Blanka - Polovka, Martin - Belajová, Elena - Durec, Ján: Relationships between the origin of feedstock, processing technology and quality of orange juices. 16th International Nutrition & Diagnostics Conference INDC 2016, 3 - 6 October 2016, Praha, Česká republika. Abstract Book & Final programe, p. 89. ISBN 978-80-7560-016-5.
  2. Kopuncová, Mária - Sádecká, Jana - Kolek, Emil: Impact of nitrogen and carbon dioxide processing atmosphere on the odour-active compounds of pineapple juice. 16th International Nutrition & Diagnostics Conference INDC 2016, 3 - 6 October 2016, Praha, Česká republika. Abstract Book & Final programe, p. 92. ISBN 978-80-7560-016-5.

4.1 Počet účastníkov formálneho a neformálneho vzdelávania

Boli realizované dve formálne/neformálne aktivity s charakterom vzdelávania:

  1. Informačný seminár pre pracovníkov odberateľa výsledkov - McCarter, a.s. - o zameraní a cieľoch projektu APVV 15-0023. Seminár sa konal 13.7.2016 v Dunajskej Strede za účasti členov RK a pracovníkov odberateľa výsledkov - počet zúčastnených osôb 20. Prezentácia
  2. Za neformálne vzdelávanie možno považovať prezentáciu parciálnych výsledkov formou aktívnej účasti - dvoch postrových prezentácií - na konferencii 16th International Nutrition & Diagnostics Conference INDC 2016, 3 - 6 October 2016, Praha, Česká republika, ktorej sa zúčastnilo podľa organizátorov cca 180 účastníkov z viacerých európskych, afrických aj ázijských krajín. Poster č. 1 / Poster č. 2

4.4 Počet PhD študentov, ktorých témy doktorandských prác súvisia s riešeným projektom

Na riešení projektu sa v r. 2016 podieľali 2 PhD študentky - Ing. Mária Kopuncová a Ing. Lenka Butorová. Ich PhD. práce tematicky resp. metodicky (Ing. Butorová) súvisia s témou projektu. Obe PhD študentky sú členmi riešiteľského kolektívu projektu.

  1. Ing. Mária Kopuncová: Analýza aróma-aktívnych látok v potravinách metódami plynovej chromatografie. Školiace pracovisko: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta (Chemický ústav), študijný program: Analytická chémia. Školiteľ: RNDr. Jaroslav Blaško, PhD. (PriF UK BA), školiteľ špecialista: Ing. Jana Sádecká, PhD., Ing. Emil Kolek, PhD. (VÚP NPPC Bratislava, členovia rieš. kolektívu projektu). Časový rámec štúdia: 2015-2019.
  2. Ing. Lenka Butorová: "Komplexní analýza léčivých rostlin a jejich potenciál při využití v potravinářském průmyslu" Školiace pracovisko: VÚP NPPC Bratislava. Školiteľ: Ing. Martin Polovka, PhD. (VÚP NPPC Bratislava), školiteľ špecialista: Ing. Eva Vítová, PhD. (VUT Brno). Časový rámec štúdia: 2014-2018.

4.6 Počet popularizačných aktivít

V rámci ostatných popularizačných aktivít bola v súlade so žiadosťou projektu zriadená webová stránka projektu https://www.apvv-mcc.webnode.sk. Na stránke boli v monitorovanom období zverejnené základné informácie o projekte a jeho cieľoch. Stránka bola k 1.1.2017 napojená na metriku google analytics, čo umožní monitoring jej návštev a zisk štatistických údajov o dopade tejto publicitnej aktivity. Priebežne budú na stránke zverejňované tiež všetky relevantné výstupy a prínosy projektu.

Propagácia výsledkov bude prebiehať aj v ďalšom období prostredníctvom informačných tokov riešiteľskej organizácie, odberateľa výsledkov McCarter, a.s., účasťou na domácich a zahraničných konferenciách, seminároch, školeniach. V r. 2017 sú tiež plánované výstupy vo forme vedeckých publikácií v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch.

4.6 Počet ďalších výsledkov (koncepcie, metodiky, štúdie atď.)

Bola spracovaná prehľadová štúdia zameraná na problematiku autenticity a falšovania ovocných džúsov a analytických metód využívaných na odhaľovanie týchto praktík.

Bol tiež spracovaný súbor metodík - analytických a fyzikálno-chemických metód a postupov ktoré budú v ďalšom období využité na riešenie problematiky projektu

6.2 Počet post-doktorandských miest vytvorených v danom roku v rámci riešenia projektu

V rámci riešenia projektu bolo vytvorené 1 post-doktorandské miesto pre Ing. Blanku Tobolkovú, PhD. (obhajoba PhD v r. 2014), vedecko-výskumný pracovník.

Pracovníčka je zameraná na realizáciu a vyhodnotene experimentov zameraných na testy antioxidačných vlastností a ďalších spektrálnych a iných fyzikálno-chemických parametrov študovaných vzoriek. Venuje sa tiež štatistickej analýze získaných výsledkov.

Zamestnávateľ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, pracovisko Výskumný ústav potravinársky, Bratislava. Pracovná zmluva trvá do 31.12.2018.

6.4 Počet vytvorených partnerstiev medzi akademickým sektorom (organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorom

V rámci realizácie projektu bolo na základe Zmluvy o využití výsledkov Zmluvou o využití výsledkov riešenia projektu v praxi zo dňa 23.08.2016 vytvorené partnerstvo medzi VVI a podnikateľským sektorom. Zmluvné strany - VUP NPPC ako výskumno-vývojová inštitúcia a McCarter, a.s. Dunajská Streda ako podnikateľský sektor sa dohodli na efektívnej vzájomne prospešnej spolupráci formou partnerstva, výmene informácií a poskytnutí potrebnej podpory v rámci ale aj nad rámec projektu.