O projekte

Projekt aplikovaného výskumu je riešený v spolupráci s popredným producentom ovocných džúsov a nápojov v SR. Je zameraný na štúdium aspektov ovplyvňujúcich kvalitu potravinárskych výrobkov použitím moderných analytických metód s predpokladom následnej aplikácie poznatkov pri kontrole kvality vstupných surovín, kvality výslednej produkcie, resp. optimalizácii produkcie. Pozornosť sa zameria na monitoring kvality vstupnej suroviny, s dôrazom na získanie markerov preukazujúcich autenticitu jej pôvodu. Monitorovať sa budú tiež vybrané kvalitatívne parametre medziproduktov z jednotlivých výrobných operácií ako aj výsledného produktu. V rámci experimentálnej časti projektu sa budú na vzorkách definovaného pôvodu sledovať vybrané fyzikálno-chemické ukazovatele kvality, ako sú refraktometrická sušina, pH, obsah vlákniny (najmä u štiav s dužinou), obsah vybraných kyselín (askorbová, oxálová...) a flavonoidov (hesperidín, narirutín...), vybrané kontaminanty (patulín, ochratoxin A, 5-hydroxymetylfuraldehyd).

V neposlednom rade sa bude sledovať profil aróma-aktívnych látok využitím vysokocitlivých metód plynovej chromatografie v spojení s hmotnostnou spektrometriou a olfaktometriou. Súbor sledovaných charakteristík bude doplnený aj o monitoring obsahu vybraných kovov, antioxidačné a radikál-zhášajúce vlastnosti a farebné charakteristiky. Pomocou metód viacrozmernej štatistiky budú na základe takto získaného súboru experimentálnych charakteristík vykonané korelácie medzi jednotlivými premennými (pôvod suroviny, rok produkcie, zloženie) a kvalitou produktu. Získa sa ucelený súbor poznatkov umožňujúci optimalizáciu výrobného procesu s ohľadom na udržanie a kontinuálne zvyšovanie kvality, ako aj verifikáciu pôvodu suroviny a použitia príslušnej technologickej operácie.