Rok/ obdobie 2017

29.01.2018

1.01 Počet publikácií v karentovaných časopisoch v SR

Pripravená na zaslanie do časopisu je:

 1. Kopuncová, Mária - Sádecká, Jana - Kolek, Emil, Polovka, Martin - Durec, Ján - Blaško, Jaroslav: Impact of inert gas atmosphere application on the complex profile of commercial orange juice volatiles during four-month storage (pripravené na zaslanie, Journal of Food and Nutrition Research).

Očakávame vydanie vr. 2018-01-15

Rozpracovaná je publikácia:

 1. Tobolková, Blanka - Belajová, Elena - Polovka, Martin - Daško, Ľubomír - Durec, Ján: A comparison of the influence of oxygen, nitrogen and argon atmosphere on orange juice quality

1.02 Počet publikácií v zahraničných karentovaných časopisoch

Akceptovaná, s predpokladaným termínom vydania august 2018 je publikácia:

 1. Sádecká, Jana - Kopuncová, Mária - Kolek, Emil - Blaško, Jaroslav - Polovka, Martin - Farkaš, Pavol - Durec, Ján: Influence of protective inert gas atmospheres on the aroma stability of orange juice with pulp. Weurman Book (accepted manuscript, 2018)

Pripravená na zaslanie do časopisu je:

 1. Tobolková, Blanka - Belajová, Elena - Polovka, Martin - Daško, Ľubomír - Durec, Ján : Effect of oxygen scavenger screw-caps on quality of pineapple juice. (pripravené na zaslanie, European Food Research and Technology).

1.07 Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých
časopisoch v zahraničí

1.08 Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných
časopisoch a zborníkoch v SR

1.09 Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných
časopisoch a zborníkoch v zahraničí

 1. Polovka, M. - Tobolková, B. - Kopuncová, M. - Durec, J.: Influence of Origin on Physico-chemical Parameters and Quality of Fresh Pineapple Juices. 3rd I.C. FABE 2017, International Conference of Food and Biosystems Engineering. Book of Abstracts pp. 77 - 78 (2017). Nerecenz.
 2. Tobolková, B., Polovka, M., Belajová, E., Durec. J. Vliv původu vstupní suroviny na vybrané parametry ananasových šťáv- příkladová studie. Sborník příspěvků - XLVII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Praha, 2017, s 74 - 78. ISBN 978-80-7080-995-2.2.
 3. Sádecká, J. - Kopuncová, M. - Kolek, E. - Polovka, M. - Farkaš, P. - Durec, J.: Influence of protective inert atmospheres on the aroma stability of orange juice with pulp. 15-th Weurman Flavour Research Symposium, 18-22 september 2017, Graz University of Techology, Graz, Austria. Book of Abstracts pp. 144 (2017).
 4. Polovka, M. - Tobolková, B. - Belajová, E. - Durec, J.: Relationship between the physicochemical properties of juice samples and their origin. Pineapples case study. XXVII International EPR Seminar,
  Apríl 3. - 5., 2017, Dresden, Germany. Book of Abstracts pp. 27

Informačný seminár pre pracovníkov odberateľa výsledkov - McCarter, a.s. - odpočet doterajších aktivít a plán ďalšej činnosti projektu - 3. 10. 2017 v Dunajskej Strede za účasti členov RK a pracovníkov odberateľa výsledkov - 10 osôb

Za neformálne vzdelávanie možno považovať prezentáciu parciálnych výsledkov formou aktívnej účasti - na konferenciách formou odborných prednášok resp. posterov - podľa údajov o účastníkoch konferencií:

 • FABE 2017, International Conference of Food and Biosystems Engineering, Rhodes Greece - 80 osôb
 • XLVII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Skalský Dvůr Česká republika - 40 osôb.
 • 15-th Weurman Flavour Research Symposium, Graz, Austria - 240 osôb
 • XXVII International EPR Seminar, Dresden, Germany - 40 osôb

Tobolková, B.: Vliv vstupní suroviny na fyzikálně-chemické parametry ananasových šťáv. Ústavný seminár VÚP Bratislava. 31. 3. 2017. - 35 osôb

SPOLU: 445 osôb

4.3 Počet diplomových prác súvisiacich s riešeným projektom

V r. 2017 oproti plánu nebol členom RK žiaden diplomant, v r. 2018 sa očakáva zapojenie 1 študenta FCHPT STU resp. VUT Brno

4.4 Počet PhD študentov, ktorých témy doktorandských prác súvisia s riešeným projektom

Na riešení projektu sa v r. 2017 podieľali 2 PhD študentky - Ing. Mária Kopuncová a Ing. Lenka Burdějová rod. Butorová. Ich PhD. práce tematicky resp. metodicky (Ing. Burdějová) súvisia s témou projektu. Obe PhD študentky sú (v prípade Ing. Kopuncovej časť roku 2017 boli) členmi riešiteľského kolektívu projektu.

 1. Ing. Mária Kopuncová: Analýza aróma-aktívnych látok v potravinách metódami plynovej chromatografie. Školiace pracovisko: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta (Chemický ústav), študijný program: Analytická chémia. Školiteľ: RNDr. Jaroslav Blaško, PhD. (PriF UK BA), školiteľ špecialista: Ing. Jana Sádecká, PhD., Ing. Emil Kolek, PhD. (VÚP NPPC Bratislava, členovia rieš. kolektívu projektu). Časový rámec štúdia: 2015-2019. Člen RK
 2. Ing. Lenka Butorová: "Komplexní analýza léčivých rostlin a jejich potenciál při využití v potravinářském průmyslu" Školiace pracovisko: VÚP NPPC Bratislava.  Školiteľ: Ing. Martin Polovka, PhD. (VÚP NPPC Bratislava), školiteľ špecialista: Ing. Eva Vítová, PhD. (VUT Brno). Časový rámec štúdia: 2014-2018. . Člen RK.

4.6 Popularizačné aktivity

 1. Webová stránka projektu https://www.apvv-mcc.webnode.sk. Na stránke boli v monitorovanom období aktualizované informácie o projekte, jeho cieľoch a dosiahnutých výstupoch
 2. Konferencie a semináre s aktívnou účasťou na ktorých sa členovia RK zúčastnili (viď predch. časti správy)

Propagácia výsledkov bude prebiehať aj v ďalšom období prostredníctvom informačných tokov riešiteľskej organizácie, odberateľa výsledkov McCarter, a.s., účasťou na domácich a zahraničných konferenciách, seminároch, školeniach.

5.3 Počet elektronických dokumentov, t. j. dokumentov vydaných len vo forme čitateľnej prostredníctvom počítača, internetu a pod.

6.2 Počet post-doktorandských miest vytvorených v danom roku v rámci riešenia projektu

V rámci riešenia projektu bolo vytvorené 1 post-doktorandské miesto pre Ing. Blanku Tobolkovú, PhD. (obhajoba PhD v r. 2014), vedecko-výskumný pracovník. Pracovníčka je zameraná na realizáciu a vyhodnotene experimentov zameraných na testy antioxidačných vlastností a ďalších spektrálnych a iných fyzikálno-chemických parametrov študovaných vzoriek. Venuje sa tiež štatistickej analýze získaných výsledkov.

Počet vytvorených partnerstiev medzi akademickým sektorom (organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorom.

V rámci realizácie projektu bolo na základe Zmluvy o využití výsledkov Zmluvou o využití výsledkov riešenia projektu v praxi zo dňa 23.08.2016 vytvorené partnerstvo medzi VVI a podnikateľským sektorom. Zmluvné strany - VUP NPPC ako výskumno-vývojová inštitúcia a McCarter, a.s. Dunajská Streda ako podnikateľský sektor sa dohodli na efektívnej vzájomne prospešnej spolupráci formou partnerstva, výmene informácií a poskytnutí potrebnej podpory v rámci ale aj nad rámec projektu. Kópia zmluvy o spolupráci bola prílohou Priebežnej správy za rok 2016. Partnerstvovytvorené na báze predmetnej zmluvy pokračovalo aj v r. 2017.